Złotów a Hohenzollernowie

Created with Sketch.

Złotów a Hohenzollernowie

Ziemia Złotowska, z której pochodzę to obszar położonego w północno-wschodniej części dawnego województwa pilskiego (obecnie wchodzi w skład województwa wielkopolskiego). Złotowszczyzna stanowi zachodnią część regionu zwanego Krajną. Została ona wcielona do Prus podczas pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku i pozostała w granicach państwa niemieckiego do 1945 roku.

W 1820 roku Fryderyk Wilhelm III (1770-1840) kupił włości Złotów za pieniądze prywatne. Następnie obszar ten przypadł jego synowi Wilhelmowi I (1797-1888). Obszar ten nie mógł być sprzedany, zamieniony lub oddany w dzierżawę. Fryderyk Wilhelm III miał odwiedzić Złotów po raz pierwszy w 1826 roku i mieszkać wraz z synem księciem Wilhelmem[[Późniejszy cesarz.]] (1797-1888) w zamku złotowskim. Król miał przekazać osadnikom ziemie między innymi: Duże, Małe i Średnie Drożyska, Nowa Wiśniewka, Ługi, Płosków, Nowy Głomsk i Nowe Zakrzewo. Wilhelm I kiedy został królem w 1861 odstąpił włości złotowskie swemu bratu Karolowi (1801-1883). Następnym właścicielem był jego syn książę Fryderyk Karol[[Marszałek polny w wojnach z lat 1866 i 1870-1871. Zmarł w 1885 roku.]].

Kiedy Fryderyk Wilhelm III kupił włości złotowskie składały się one z miejscowości: miasto i majątek Złotów, Nowiny, Blękwit, Głomsk, Górzna, Dzierzążno, Kiełpin, Klukowo, Łąkie, Lipka, Osowo, Potulice, Prochy, Rudna, Święta, Skic, Sławianowo, Stawnica, Śmiardowo Złotowskie, Wąsosz, Wersk, Wiśniewka, Zakrzewo, Nowy Dwór. W 1839 miasto i folwark Krajenka, Buntowo, Żeleźnica, Osówka, Węgierce, Podróżna, Zalesie, Śmiardowo Krajeńskie i Tarnówka. Mieszkańcy musieli świadczyć dziedzicom daniny w naturze i wykonywać prace, oddawali sporą część zboża i bydła. Większość tych miejscowości nie miała wówczas jeszcze polskich nazw. Śmiardowo Złotowskie w I połowie XIX wieku stało się wsią chłopską (wcześniej było dziedzicznym dobrem rycerskim). Panujący przeznaczyli ziemię na utworzenie nowych wsi chłopskich lub części wsi. Osadzili tam na dzierżawie dziedzicznej osadników, którzy otrzymali te gospodarstwa później na własność. Tak powstały: Ługi, Wielkie, Małe i Średnie Drożyska, Płosków, Nowy Głomsk, Nowe Dzierzążno, Nowa Żeleźnica, Nowa Wiśniewka, Nowe Łąkie, Nowa Kleszczyna, Czernice, Nowy Kujan, Nowe Potulice, Nowa Święta, Górna, Średnia i Dolna Kleszczynka, Nowe Zakrzewo[[J. Zdrenka, Z notesu Ericha Hoffmanna. Kronika Złotowa i okolic, cz. 1 (lata 1800-1900), Złotów 2009, s.58-64.]].

W 1909 para książęca Fryderyk Leopold I (1865-1931) -syn Fryderyka Karola z żoną przebywała po raz pierwszy w pałacu w Złotowie. Kolejnym właścicielem był syn Fryderyka Leopolda I-Fryderyk Leopold II (1895-1959)[[Tamże, s. 65.]].

** Źródło pocztówki w grafice posta: www.fotopolska.eu, użytkownik mag.